Warszawa Stolicą Czystości
Czystość to obowiązki

Zobacz też:
Od 1 września 2006r. wchodzi w życie uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Regulamin wprowadza nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających odpady oraz osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Nowym obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Działania takie mają na celu zwiększenie odzysku surowców wtórnych a tym samym zmniejszenie ilości odpadów i ochronę zasobów naturalnych.
Obowiązkiem przedsiębiorców jest zapewnienie mieszkańcom selektywnego odbierania odpadów.

Przedsiębiorcy mają obowiązek dostosować się do postanowień Regulaminu w ciągu sześciu miesięcy od daty jego wejścia w życie, pod groźbą utraty zezwolenia na wywóz odpadów.
W związku z powyższym należy spodziewać się w najbliższym czasie oferty przedsiębiorców w zakresie odbioru surowców wtórnych.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się specjalne pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami.

Do pojemników białych należy wyrzucać odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, jak np. słoiki czy szklane, bezbarwne butelki po napojach.

Odpady ze szkła kolorowego należy umieszczać w pojemnikach w kolorze zielonym.

Do pojemników żółtych wyrzucamy odpady wielomateriałowe (np.: wielowarstwowe kartoniki po sokach czy mleku) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (np. plastikowe butelki po napojach, torebki plastikowe) oraz z metali (puszki po napojach i żywności, kapsle).

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zapewni osobnych pojemników przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów surowców wtórnych, wszystkie wymienione wcześniej rodzaje odpadów można gromadzić łącznie. Należy wtedy umieszczać je w pojemniku czerwonym.

Pozostałe zmieszane odpady komunalne, czyli te które nie były zbierane selektywnie, powinny być zbierane w oddzielnym pojemniku.

W przypadku braku możliwości ustawienia oddzielnych pojemników na poszczególne rodzaje surowców wtórnych na terenie nieruchomości lub w zabudowie jednorodzinnej odpady można zbierać selektywnie w workach z tworzywa sztucznego.
System selektywnej zbiórki odpadów jest elastyczny. Jego sposób organizacji powinien być określony w umowie pomiędzy firmą wywożącą odpady a właścicielem nieruchomości.
Selektywną zbiórką objęty jest także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu m.in. w punktach zbierania prowadzonych przez firmy wywożące odpady.
Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w których oddać można sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych nieodpłatnie:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie
• ul. Obozowa 43
• ul. Burakowska 14 (0-22-838-00-31 do 35)
• Al. Niepodległości 213 (0-22-825-36-27 do 29)
• ul.Kopijników 13 (0-22-811-00-28 i 814-27-04)
• ul.Marsa 76 (0-22-815-20-41 do 42)
• ul.gen.Sosnkowskiego 4 (0-22-662-62-94 i 0-22-662-13-96)
• ul.Kampinoska 1 (0-22-834-55-74 i 0-22-834-54-92)
2) REMONDIS Sp. z o.o.- ul. Zawodzie 16
3) “BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz- ul. Wólczyńska 249
4) AG-Complex -ul. Marywilska 44
5) Trans Formers- ul. Annopol 18
6)SYSTEM A-Z Stanisław Bogdan Pruszyński
• ul. Chylicka 5,
• ul. Żegańska 1,
• ul. Poezji 19
7) ZOMIS Sp. z o. o.ul. Jagiellońska 88,

Zgodnie z Regulaminem każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania aktualnej umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów lub opróżnianie szamba. Musi także przechowywać zawarte z firmami umowy i dokumenty potwierdzające zapłatę za odbiór odpadów przez co najmniej 2 lata.

Wykaz firm posiadających zezwolenie Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska

Jednym z palących problemów związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie m.st. Warszawy jest zanieczyszczenie terenów warszawskich parków, skwerów i trawników psimi odchodami. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego sprzątania po swoich pupilach. Usunięte odchody należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub w koszach ulicznych.


Gazeta Miejska - 2006-08-31, Beata Kubiszyn-Puka
 

Imieniny:

dziś: Macieja Martyny
jutro: Jana Marceli Ludwiki

Wyszukaj w serwisie